Wynajem busa

Kilkunasto – osobowym grupom polecamy wynajem busa z kierowc?. Jest to najbardziej optymalny sposób na zwiedzanie Gruzji. Jest si? w pe??ni niezale??nym od komunikacji mi?dzymiastowej. Tym bardziej, ??e do cz???ci ciekawych miejsc po???czenia s? bardzo rzadkie lub w ogóle ich nie ma.

 

Koszt wynajmu busa (15 – 16 miejsc dla pasa??erów):

Koszt wynajmu: 120 – 150 usd za dob? + koszt paliwa + utrzymanie kierowcy

Koszt paliwa: ok. 60 – 80 z?? za 100 km

Zu??ycie paliwa: ok 17 l na 100 km

Cena zale??y od:

- trasy jaka jest do pokonania (im bardziej górzysta tym cena jest wi?ksza)

- ilo??ci dni wynajmu (im mniej dni tym cena jest wi?ksza)


Kierowcy, busy

Polecamy tylko sprawdzone firmy transportowe lub kierowców, z którymi ju?? wcze??niej wspó??pracowali??my.

Busy to praktycznie tylko mercedesy sprintery, rok produkcji 2005 – 2012.

Kierowcy mówi? w j?zyku gruzi??skim oraz rosyjskim.

 

Wycena

Aby otrzyma? dok??adn? cen? na maila gruzjapodroze@gmail.com nale??y przes??a? planowan? tras?. Ten plan wyjazdu jest wyceniany przez naszych partnerów w Gruzji. Wyceniony program otrzymujecie Pa??stwo z powrotem na maila

 

Zasady p??atno??ci/rezerwacji

- ca??o??? kwoty za wynajem jest p??acona w trakcie wyjazdu bezpo??rednio u kierowcy.

- w celu rezerwacji nale??y wp??aci? zwrotn? kaucj?, aby kierowca mia?? pewno???, ??e grupa przyjedzie. Po zako??czeniu wycieczki kaucja jest zwracana. W przypadku zarezerwowania busa, ale nie skorzystania z niego kaucja przepada. Trafia do kierowcy jako rekompensata za blokowanie dost?pno??ci swego busa.